Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za ovu godinu, sa mjerama koje doprinose informisanju i podizanju svijesti javnosti o ovom nasilju kao društvenom problemu.

Mjere će doprinijeti efikasnoj primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u cilju pružanja podrške žrtvama tog nasilja, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Ove mjere doprinose i unapređenju multidisciplinarnog i koordinisanog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici, kroz izgradu i jačanje multisektorskih modela sprečavanja i suzbijanja nasilja u porodici, kao i usavršavanje postupanja službenih lica pri subjektima zaštite u cilju efikasne primjene hitnih mjera zaštite i zaštitnih mjera, kao i smanjenje rizika od ponavljanja nasilja.

Takođe, te mjere doprinose i praćenju primjene Zakona i unapređenju evidencije, statistike i istraživanja u oblasti nasilja u porodici.

Riječ je o godišnjem akcionom planu koji proizilazi iz Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske koja je donesena 2020. godine i važi za period od pet godina.

To strategijom utvrđeno je pet strateških ciljeva – prevencija nasilja u porodici, podrška i pomoć žrtvama nasilja u porodici, zaštita žrtava od nasilja u porodici, praćenje sprovođenja zakona, politika i mjera protiv nasilja u porodici, te zaštita od nasilja u porodici u vanrednim/kriznim situacijama.

Na osnovu ovih ciljeva definisane su mjere i aktivnosti Akcionog plana za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za ovu godinu.

Na sjednici je data saglasnosti na Prijedlog Gender akcionog plana BiH za period 2023-2027. godina, koji sadrži tri strateška cilja u okviru kojih se definišu prioritetna područja djelovanja, odnosno programi i mjere potrebne za postizanje tog cilja.

Ti ciljevi su izrada, sprovođenje i praćenje programa mjera za unapređenje ravnopravnosti polova u institucijama vlasti, izgradnja i jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti polova, te uspostavljanje i jačanje saradnje i partnerstva.

Vlada se upoznala i sa informacijom o izradi priloga institucija u BiH za godišnji izvještaj o BiH u procesu evropskih integracija za period od 15. maja prošle godine do 1. marta ove godine, u kojoj se navodi da je utvrđen konačan objedinjeni nacrt ovogodišnjeg Priloga institucija u BiH, nakon objedinjavanja i usaglašavanja informacija nadležnih institucija Republike Srpske, a zatim i ostalih institucija u BiH.

Jedna od obaveza institucija u BiH, u domenu godišnjeg izvještavanja o postignutom napretku u procesu evropskih integracija, je priprema dokumenta pod nazivom “Prilog institucija u BiH za redovan godišnji izvještaj o BiH u procesu evropskih integracija” (Prilog institucija u BiH). Ovaj dokument je ključan za pripremu konačnog izvještaja o BiH za ovu godinu koji će Evropska komisija objaviti na jesen.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!