Nastavljena sjednica Narodne skupštine RS

318

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banjaluci.

Poslanici su razmotrili je Prijedlog zakona o faktoringu čijim donošenjem se doprinosi povećanju naplate potraživanja, a time i povećanju likvidnosti i solventnosti privrednih subjekata, kao i pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija.

Ovaj prijedlog zakona uređuju pojam, predmet, vrste i ugovor o faktoringu, prava, obaveze i odgovornosti učesnika faktoringa, uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva za faktoring, te nadzor nad obavljanjem faktoringa.

Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog potraživanja, nastalog na osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge u kome učestvuju ustupilac, faktor i dužnik.

Predloženim zakonom definisano je da predmet faktoringa može biti otkup svakog postojećeg nedospjelog ili budućeg, cijelog ili djelimičnog, kratkoročnog potraživanja koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge, zaključenog između poslovnih subjekata.

Razlozi za donošenje ovog zakona inicirani su sve većom potrebom za obrtnim sredstvima i zaštitom od kreditnog rizika, kao i mogućnošću upravljanja rizikom, a ovim aktom se posao faktoringa uređuje kao nebankarska finansijska usluga, koja predstavlja alternativni način finansiranja mikro, malih i srednjih privrednih društava radi prevazilaženja njihove niske kreditne sposobnosti.

Ovim zakonom se propisuje faktor koji, pored banke i društva za faktoring, može biti i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Ona može obavljati djelatnost faktoringa uz prethodno pribavljenu dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Preciznije je propisana faktoring kamata, kao i faktoring sa pravom regresa u kojem ustupilac odgovara za naplativost ustupljenog potraživanja, a faktor ima pravo na obeštećenje od ustupioca po osnovu ugovora o faktoringu za plaćeni avans i obračunatu faktoring kamatu i naknadu kada dužnik nije izvršio plaćanje kratkoročnog potraživanja u roku dospijeća.

“Takođe, propisano je da ugovor o faktoringu, pored ostalih elemenata, obavezno sadrži i podatak o vrsti faktoringa, sa posebnim akcentom na pravo regresa”, navodi se u obrazloženju ovog akta.

Pored navedenog, precizirano je da društvo za faktoring obavlja djelatnost faktoringa kao osnovnu djelatnost i da može obavljati i pomoćne djelatnosti koje su u vezi sa osnovnom djelatnošću, a koje ne utiču negativno na njeno obavljanje.

Donošenjem navedenog zakona biće povećana naplata potraživanja, a time i likvidnost i solventnost privrednih subjekata, kao i povećanje pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija.

Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog potraživanja, nastalog na osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge u kome učestvuju ustupilac, faktor i dužnik.

Pred poslanicima su i Nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi i izvještaji po osnovu Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj.

Poslanici su juče razmotrili više tačaka dnevnog reda 13. redovne sjednice među kojima je Prijedlog drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!