Tu­le­kov mlin u Srpskim to­pli­ca­ma ide pod zakup

1349

Ne­ka­daš­nji Tu­le­kov mlin u Srpskim to­pli­ca­ma us­ko­ro će bi­ti po­nuđen pod za­kup u ci­lju da se uda­hne no­vi život i fun­kci­ja ovog kul­tur­nog spo­me­ni­ka.

Ri­ječ je o sta­rom i de­vas­ti­ra­nom obje­ktu, ko­ji je van fun­kci­je od sedamdesetih go­di­na pro­šlog vi­je­ka. Po­što je obje­kat da­vno pre­šao u ru­ke gra­da, sa­da se, u okvi­ru uređenja ci­je­le zo­ne, ko­ja će pos­ta­ti atra­kti­van banj­sko-tu­ris­tički kom­pleks, pla­ni­ra po­tpu­na obno­va, zadržava­jući sta­ri šarm je­dnog od naj­većih mli­no­va na Vrba­su.

Uku­pna po­vrši­na obje­kta je 280 me­ta­ra kva­dra­tnih sa pri­pa­da­jućim ze­mlji­štem po­vrši­ne 180 kva­dra­ta.

Ka­ko je na­ve­de­no u odlu­ci o da­va­nju u za­kup ovog pros­to­ra, ko­ju će ra­zma­tra­ti odbor­ni­ci na idućoj sje­dni­ci Skup­šti­ne gra­da, poče­tna ci­je­na za­ku­pni­ne izno­siće 11,50 KM po me­tru kva­dra­tnom.

Na­mje­ra gra­da, u čijem je vla­sniš­tvu ovaj pros­tor, jes­te da se on pri­ve­de na­mje­ni za ugos­ti­telj­ske ili tu­ris­tičke sadržaje u toj zo­ni, ko­ja je u per­spe­kti­vi banj­ska, re­kre­ati­vna i tu­ris­tičko-izle­tnička.

Na­ime, čitav taj pros­tor u Srpskim to­pli­ca­ma je u iz­gra­dnji ili obno­vi – od no­vog mos­ta pre­ko Vrba­sa do re­kon­stru­kci­je kom­ple­ksa banj­sko-re­kre­ati­vnog cen­tra.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!