Le­opard uzo­rak opet u mo­di

1435

Ne­ka­da je sma­tran naj­kičas­ti­jim živo­tinj­skim uzor­kom, a ka­ko se čini – le­opard će u je­sen po­no­vno vla­da­ti trgo­vi­na­ma i mo­dnim pis­ta­ma.

Za ne­ke dje­voj­ke le­opard uzo­rak to­li­ko je in­te­gri­san u nji­hov or­mar da ga doživ­lja­va­ju kao neu­tral­nu bo­ju.

Za dru­ge, ovaj živo­tinj­ski uzo­rak je ve­lik mo­dni is­ko­rak i iza­zov za kom­bi­no­va­nje. Šta god vi mi­sli­li o le­opard prin­tu, pri­pre­mi­te se na je­dno – na­jav­ljen je kao je­dan od naj­co­ol uzor­ka na­do­la­zeće se­zo­ne i viđaćete ga na sva­kom ko­ra­ku.

Di­zaj­ne­ri su ga pred­sta­vi­li kao važan dio svo­jih ko­le­kci­ja za je­sen-zi­mu, a na­la­zi se do­slo­vno na sva­kom ko­ma­du ko­ji možete za­mi­sli­ti. Od ka­pu­ta i ko­šu­lja pa sve do ci­pe­la i mo­dnih do­da­ta­ka.

Odvažni print na prvu bi vas mo­gao upla­ši­ti, ipak ne želi­te pre­tje­ra­ti sa spa­ja­njem ne­spo­ji­vog, ali je­dnom ka­da pre­po­zna­te nje­go­vu je­dnos­ta­vnost i efek­tnost, nećete se moći odvo­ji­ti od nje­ga.

Do­la­zi u ne­ko­li­ko ni­jan­si i obli­ka, a u prin­ci­pu se slaže sa svim bo­ja­ma i ma­te­ri­ja­li­ma.

Le­opard print je odličan u kom­bi­na­ci­ji s je­dnos­ta­vnim di­zaj­nom kao i dru­gim uzor­ci­ma po­put pru­gi­ca i sva­ka­ko će bi­ti odličan izbor za sva­ko­dne­vne, po­slo­vne, večer­nje ili ležer­ne kom­bi­na­ci­je.

Sves­tran po­put neu­tral­nih bo­ja, odličan u kom­bi­na­ci­ji s omi­lje­nim pru­gi­ca­ma i je­dnos­ta­vno kla­sičan, le­opard uzo­rak pre­pla­vio je sve odje­vne ko­ma­de i mo­dne do­dat­ke i čini se da nje­go­vo vri­je­me do­la­zi s no­vom se­zo­nom.

U kla­sičnoj kom­bi­na­ci­ji crne, bež i smeđe bo­je, le­opard uzo­rak biće odličan izbor za sva­ko­dne­vne kom­bi­na­ci­je u ko­ji­ma će začini­ti ležer­ne, večer­nje, čak i po­slo­vne kom­bi­na­ci­je, dok će mu tren­di po­mak i sta­te­ment iz­gled do­ni­je­ti jar­ke bo­je.

U šezdesetim, sedamdesetim, pa i osamdesetim go­di­na­ma pro­šlog vi­je­ka ovaj uzo­rak po­ve­zi­van je sa rok zvi­jez­da­ma po­put pje­vačice gru­pe “Blon­die” De­bi Ha­ri, a s vre­me­nom je pos­tao kla­sik ko­ji sa­vre­me­ne tren­dse­te­rke po­put Kejt Mos, Oli­vi­je Pa­ler­mo i Ale­kse Čang ima­ju u svom or­ma­ru. Čak i naj­ma­nji ša­re­ni de­talj učiniće ra­zli­ku, a uzo­rak će se sjaj­no sla­ga­ti s ko­ma­di­ma u crve­noj i crnoj bo­ji.

Vo­lje­li ovaj uzo­rak ili ne, svi će se složiti da je snažan mo­dni is­ko­rak i da s njim sva­ka odje­vna kom­bi­na­ci­ja pos­ta­je upeča­tlji­va i po­se­bna.

KOM­BI­NO­VA­NJE

1. Pridržavaj­te se for­mu­le je­dan odje­vni ko­mad sa živo­tinj­skim uzor­kom plus je­dan de­talj sa živo­tinj­skim uzor­kom.

2. Uz živo­tinj­ski uzo­rak no­si­te bo­je po­put lju­bičas­te, ze­le­ne i crve­ne i, na­ra­vno, crnu. Uz su­knju s le­opard uzor­kom fe­no­me­nal­no će pris­ta­ja­ti blu­za u crnoj ili lju­bičas­toj bo­ji. Uop­šte­no, živo­tinj­ski uzo­rak obožava kom­bi­na­ci­je s bo­ja­ma ko­je će li­je­po “ra­zbi­ti” taj de­zen.

3. Živo­tinj­ski uzo­rak obožava i bi­je­lu. Ne­po­gre­ši­vi spoj biće su­knja ili hlače sa zmij­skim uzor­kom uz bijelu ma­ji­cu.

Sa­vjet plus: Što se tiče na­ki­ta, slo­bo­dno ga možete izos­ta­vi­ti, ali ako baš želi­te na­kit, ne­ka to bu­de onaj od pri­ro­dnih ma­te­ri­ja­la.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!