Ne­ma pre­da­ha za de­žur­ne slu­žbe

1054

Vas­kr­šnji i pr­vo­maj­ski pra­zni­ci za za­po­sle­ne u mno­gim in­sti­tu­ci­ja­ma su ne­rad­ni da­ni, ali za lje­ka­re, va­tro­ga­sce, tr­gov­ce, ko­no­ba­re, me­sa­re i dru­ge spe­ci­fič­ne dje­lat­no­sti re­žim ra­da ća bi­ti kao i osta­lim rad­nim da­ni­ma. De­žur­ne slu­žbe bi­će na uslu­zi gra­đa­ni­ma 24 ča­sa.

Struč­ni sa­rad­nik za od­no­se sa jav­no­šću Do­ma zdra­vlja Bo­jan Vu­ji­čić re­kao je da će rad­no vri­je­me bi­ti iz­mi­je­nje­no.

– U Slu­žbi po­ro­dič­ne me­di­ci­ne ra­di­će lje­ka­ri u Po­li­kli­ni­ci i u Pla­to­no­voj uli­ci i to u dvi­je smje­ne, od se­dam do 20 ča­so­va, dok će sto­ma­to­log u Slu­žbi hit­ne po­mo­ći de­žu­ra­ti 24 ča­sa – na­veo je Vu­ji­čić.

Is­ta­kao je da će spe­ci­ja­li­stič­ka pe­di­ja­trij­ska am­bu­lan­ta u Po­li­kli­ni­ci ra­di­ti od se­dam do 14 ča­so­va, a dje­cu će u ne­dje­lju zbri­nja­va­ti i u am­bu­lan­ta­ma po­ro­dič­ne me­di­ci­ne u Po­li­kli­ni­ci i u Pla­to­no­voj uli­ci.

Do­dao je da će Odje­lje­nje za he­ma­to­lo­šku i bi­o­he­mij­sku di­jag­no­sti­ku bi­ti na ras­po­la­ga­nju 24 ča­sa u Po­li­kli­ni­ci i u Slu­žbi hit­ne po­mo­ći, te da će bez pre­stan­ka ra­di­ti i Slu­žba hit­ne po­mo­ći.

Po­red to­ga, pod­sje­tio je da, uko­li­ko ne bu­du ra­di­le apo­te­ke, gra­đa­ni­ma će na ras­po­la­ga­nju bi­ti de­žur­na apo­te­ka “1. maj”.

Iz “Pa­vlo­vić tur­sa” re­kli su da će auto­bu­si na li­ni­ja­ma grad­skog i pri­grad­skog pre­vo­za na Vas­krs i Vas­kr­šnji po­ne­dje­ljak, kao i za Me­đu­na­rod­ni pra­znik ra­da, 1. i 2. ma­ja, sa­o­bra­ća­ti pre­ma pra­znič­nom ras­po­re­du.

– Red vo­žnje bi­će jed­nak onom ko­jim auto­bu­si sa­o­bra­ća­ju ne­dje­ljom. U su­bo­tu, po­što ni­je pra­znik, auto­bu­si će sa­o­bra­ća­ti pre­ma re­dov­nom ras­po­re­du ko­ji je iden­ti­čan po­la­sci­ma rad­nim da­ni­ma – na­ve­li su iz “Pa­vlo­vić tur­sa”.

Ugo­sti­telj­ski objek­ti ra­di­će u skla­du sa Od­lu­kom o od­re­đi­va­nju rad­nog vre­me­na ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma na pod­ruč­ju gra­da Ba­nja­lu­ke.

– Ta­ko će 1. i 9. ma­ja 24 ča­sa mo­ći da ra­de pe­ka­re, drag­sto­ri, tr­go­vin­ski objek­ti na auto­bu­skoj i že­lje­znič­koj sta­ni­ci i ben­zin­skim pum­pa­ma, dok tr­go­vi­ne po­greb­nom opre­mom mo­gu da ra­de od osam do 21 čas. Na Me­đu­na­rod­ni pra­znik ra­da, u sri­je­du, 1. ma­ja, u skla­du sa za­ključ­kom gra­do­na­čel­ni­ka u vre­me­nu od se­dam do 12 ča­so­va mo­gu da ra­de i pro­daj­ni objek­ti sa­mo­stal­nih pred­u­zet­ni­ka ko­ji se ba­ve tr­go­vi­nom na ma­lo, me­som i ri­bom. Rad­no vri­je­me po­slov­nih su­bje­ka­ta 2. ma­ja je re­gu­li­sa­no kao rad ne­dje­ljom – re­kao je na­čel­nik Odje­lje­nja za in­spek­cij­ske po­slo­ve Jan­ko Kec­man.

Kon­tro­le rad­nog vre­me­na

Na­čel­nik Odje­lje­nja za in­spek­cij­ske po­slo­ve Jan­ko Kec­man na­ja­vlju­je da će tr­ži­šna in­spek­ci­ja i ko­mu­nal­na po­li­ci­ja vr­ši­ti po­ja­ča­ne kon­tro­le ra­da to­kom re­pu­blič­kih pra­zni­ka i is­ti­če da će svi ko­ji se ne bu­du pri­dr­ža­va­li pro­pi­sa o rad­nom vre­me­nu bi­ti sank­ci­o­ni­sa­ni.

– Ka­zna za prav­no li­ce iz­no­si od 2.000 do 15.000 KM, za od­go­vor­no li­ce od 150 do 2.000 KM, te za sa­mo­stal­ne pred­u­zet­ni­ke od 500 do 1.500 ma­ra­ka – re­kao je Kec­man.

 

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!